Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy polega zarówno na bieżącym doradztwie prawnym, jak i reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym. Świadczymy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w sprawach odwołań do Sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach postępowań sądowych występujemy w imieniu Klientów z roszczeniami:

  • o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania
  • o przywrócenie do pracy – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
  • o odszkodowanie za mobbing – w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu wskutek długotrwałego działania mającego na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika
  • o odszkodowanie za zakaz konkurencji – w przypadku niewypłacenia pracownikowi odszkodowania z tytułu powstrzymywania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej
  • o odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji – w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej
  • o ustalenie stosunku pracy – w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy cywilnej stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę
  • o odszkodowanie za brak świadectwa pracy – w przypadku wyrządzenia przez pracodawcę szkody majątkowej wskutek niewydania pracownikowi świadectwa pracy

W ramach bieżącej obsługi doradztwa prawnego wykonujemy następujące czynności:

  • tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty pracodawcy
  • tworzymy i opiniujemy umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, a także umowy cywilnoprawne
  • wspieramy pracodawców w negocjacjach i procesach z pracownikami