Prawo administracyjne

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego polega na reprezentacji Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej zarówno I jak i II instancji, a także w toku postępowania sądowoadministracyjnego, to jest przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sporządzamy w imieniu naszych Klientów wnioski o wydanie decyzji administracyjnej, przygotowujemy odwołania od wydanych już decyzji, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji oraz o wznowienie postępowań administracyjnych.